aBBreviations
CK Chōsen Kōron (Korea Review)
COM Chōsen oyobi Manshū (Korea and Manchuria)
FMa (Japanese) Foreign Ministry Archive
Kn Keijō Nippō (Seoul Daily Report)
MKS Manshūkokushi. Edited by Manshūkokushi hensan
kankōkai. 2 vols. Manmō Dōhō Engokai, 1971.
MSSK Manshū sangyōkai yori mitaru Shina no ku¯ri¯. Edited
by ManMon sangyō kenkyūkai. Dalian: Manshū Keizai
Jihōsha, 1920.
MnnS Manshū Nichi Nichi Shinbun (Manchuria Daily Newspaper)
RDQDZX Riben diguo zhuyi qinhua dangan ziliao xuanbian. Edited
by Jilinsheng shehui kexueyuan hebian. 14 vols. Beijing:
Zhonghua Shuju Chuban, 1991.
ZDLSG Zhongguo dongbei lunxian shisinianshi gangyao. Edited
by Wang Chengli. Beijing: Zhongguo Dabaike Quanshu
Chubanshe, 1991.
Previous Page Next Page