Appendix A
text of the objectives of nupepa kuokoa,
as published therein, october 1861
Akahi. He olelo hoike i na mea nui a maikai a pau, i hanaia ma na aina e, e
ku ana i ka pono o na kanaka Hawaii ke ike.
Alua. E hoolaha ia ana na manao haole o kela aina o keia aina; ke ano o
ko lakou noho ana, hana ana, ao ana, ikaika ana, kuonoono ana, ia mea ae, ia
mea ae, i hiki ai i kanaka ke ike ia mau mea, a e lilo ai i poe like me na mea
naauao.
Akolu. E hoolahaia hoi na oihana mahiai pono, a e hoike i na mea paa-
hana maikai e hiki ai ke mahi e like me na haole naauao. E paipai hoi keia pepa
i na hana me ka molowa ole.
Aha. A loaa mai na mea pai kii, e hoonaniia ka pepa i na kii e hoike ana i
ke ano o kanaka, a me na mea o na aina e.
Alima. E kupaa ana na mea o keia pepa ma ka oiaio o na olelo a pau, aka,
aole e paiia na olelo hoopaapaa o na aoao hoomana.
Aono. E ku no keia pepa ma ka malama aloha i ka Moi kane, ame ka
Moiwahine, i ka Haku o Hawaii, a me na alii iho, e ao aku ana i ka hoolohe i
na kanawai, a me ka malama i ka moi, oia ka pono mua o na kanaka a pau.
Ahiku. E paiia ana hoi ma keia pepa, na nuhou o keia pae aina, i na lohe
pono a pau e ku i ka makemake o kanaka ke heluhelu. O ka manao nui ma keia
pepa, ka hoolaha aku i na mea hoonaauao a pau i ku i ko kanaka pono ke ike
maopopo, i hoolikeia i ko lakou noho ana me ko na haole.
Previous Page Next Page