bibliography
Abe Yasunari. ‘Eisei’ to iu chitsujo.” In Shippei, kaihatsu, teikoku iryō: Ajia ni okeru
byōki to iryō no rekishigaku, edited by Tsurumi Shunsuke, Saito Susumu, Wakimura
Kōhei, and Ijima Wataru. Tokyo: Tokyo daigaku shuppankai, 2001.
———. “Yōjō kara eisei e.” In Kansei no kindai 2: 1870– 1910, edited by Komori Yōichi,
47– 78. Tokyo: Iwanami shoten, 2002.
Akagami Takeshi. “Tanaka Shōzō mukashi banashi ‘kasei no kempō’ hyōkasetsu e no
gimon.” Tanaka Shōzō to Ashio kōdoku jiken kenkyū 12 (2000): 43– 70.
Anderson, Warwick. “Excremental Colonialism: Public Health and the Poetics of
Pollution.” Critical Inquiry 21, no. 3 (1995): 640– 69.
Andō Seiichi. Kinsei kōgaishi no kenkyū. Tokyo: Yoshikawa kōbunkan, 1992.
Anzai Kunio. “Kōdoku chōsa iinkai— dai ichiji, dai niji— no setchi to Tanaka Shōzō.”
In Eiinhon Ashio dōzan kōdoku jiken kankei shiryō, 393– 415. Tokyo: University of
Tokyo Press, 2009.
Arahata Kanson. Yanaka mura metsubōshi. Tokyo: Iwanami bunko, 1999.
Arai Katsuhiko. “Gimin to minken fokuroa.” In Kindai ikōki no minshūzō, edited by Arai
Katsuhiko. Tokyo: Aoki shoten, 2000.
Arai Ōsui. Arai Ōsui chosakushū. 6 vols. Edited by Arai Ōsui chosakushū henshūkai.
Yokohama: Shunpūsha, 2001.
———. “Ka o mite sono jin o shiru.” Nihonjin, January 1902.
Beck, Ulrich. Risk Society: Towards a New Modernity. Translated by Mark Ritter.
London: Sage, 1992.
Bennett, Jane. Vibrant Matter: A Po liti cal Ecol ogy of Th ings. A John Hope Franklin
Center Book. Durham, NC: Duke University Press, 2010.
Bocking, Stephen. “Ecosystems, Ecologists, and the Atom: Environmental Research at
Oak Ridge National Laboratory.” Journal of the History of Biology 28, no. 1 (1995):
1– 47.
Bookchin, Murray. Th e Ecol ogy of Freedom: Th e Emergence and Dissolution of Hierarchy.
Palo Alto, CA: Cheshire Books, 1982.
———. Th e Philosophy of Social Ecol ogy: Essays on Dialectical Naturalism. Montreal:
Black Rose Books, 1990.
Previous Page Next Page