REFERENCES
Interviews
Akiyoshi Toshiko, 5 February 1996, by telephone from New York City.
Anzai Takeshi, 14 July 1994, Waseda University, Tokyo.
Jodie Christian, 18 January 1999, at his home, Chicago, Ill.
Raymond Conde, 28 Feb. 1995, Shin-bashi Daiichi Hotel, Tokyo.
Daitoku Toshiyuki, 12 July 1994, Naru, Ochanomizu, Tokyo.
Tomoko
¯
Ono Farnham, 18 Jan. 1995, Shibuya, Tokyo.
Jimmy Harada, 9 Dec. 1994, Saiseria, Shinbashi, Tokyo.
Hara Nobuo and Tsukahara Aiko, 11 April 1995, at their home, Hiro-o, Tokyo.
Hayasaka Sachi and Nagata Toshiki, 15 July 1994, Paper Moon, Ikebukuro, Tokyo.
Hinata Toshifumi, 15 Nov. 1994, Akasaka-mitsuke, Tokyo.
Igarashi Issei, 23 July 1994, Jazz Inn Lovely, Nagoya.
Inagaki Jir¯ o and Inagaki Masayuki, 12 April 1995, Soul Media Corp., Yotsuya, Tokyo.
Isono Teruo, 2 May 1995, Radio Nippon, Azabudai, Tokyo.
Itabashi Fumio, 20 Aug. 1994, Airegin, Yokohama.
Kanai Hideto, 27 April 1995, Pronto co√eehouse, Tsurumi, Yokohama.
Kaneko Yasunori, 9 Oct. 1994, Yokohama Jazz Promenade.
Katayama Hiroaki, 23 July 1994, Jazz Inn Lovely, Nagoya.
Jerry Miner, 11 Oct. 1995, at his home, Urbana, Ill.
Jake Mori, 10 April 1995, Swing Journal o≈ces, Shiba-k¯ oen, Tokyo.
Mori Yasumasa, Little Darlin’ Oldies Live House, Yokohama, 3 May 1994.
Phil Morrison, by correspondence, July 1996; by telephone, October 1998.
Nagao Masashi, 5 May 1995, at his home, Hiyoshi, Yokohama.
Oda Satoru, 14 Jan. 1995, Birdland, Roppongi, Tokyo.
Oida Toshio, 27 April 1995, Donpa co√eehouse, Roppongi, Tokyo.
¯
Ono Takanori, 20 Oct. 1994, oh¯ o Gakuen, Kunitachi City, Tokyo.
Daniel J. Perrino, 2 July 1993, University of Illinois Union, Urbana, Ill.
Tom Pierson, 15 Sept. 1994, Amano co√eehouse, Ikenoue, Tokyo.
Segawa Masahisa, 22 Aug. 1994, Shibuya, Tokyo.
Shima Yukio, 7 Nov. 1994, Tokyo.
Sugita Kuniko, 31 Mar. 1995, Pacifico Yokohama, Yokohama.
Sugiura Hitomi and Sugiura Sh¯ uichi, 20 July 1994, at their home, Okazaki.
Taira Shigeo, 20 Feb. 1995, near his home in Midori-ku, Yokohama.
Uchida oichi, 10 Nov. 1994; 10 Jan. 1995, at his home, Tokyo.
Dr. Uchida Osamu, 23 July 1994, Donna Lee, Nagoya; 29 Nov. 1994, Nagoya; 10 Feb. 1995,
New Dug, Shinjuku, Tokyo.
Previous Page Next Page