GLOSSARY
aburatori
rmIfR
fJ
aikoku-chuko
~OOJ~2f:
aikyoshin
~~J\.C,\
Aizawa Seishisai
~¥RlE;tli
Akutagawa Ryunosuke
1i= }
II
j'iL~.
fI
Amaterasu
3':~~
Ando Kametaro
'iX Iii
fl"*
e~
Ando Shoeki
'iXifi~M
Ansei
'iXv:9:
Awa IIPJ
r&:
Azabu Ir,~
;fJJ
bakemono
1~fttto/J
bakeru
1~ft~
bakufu
~Iff
bakumatsu ~*
Basho
j~J~
bonjin
fLA
bujin
lttA
bunka ;,t1~
bunmei kaika
;,tBfJOOlt
buraku
fmm
bushido
ltt±J!i
butsuri
4m
f!Il
Chiba Tj€
chiryoku 9;0
::IJ
chui
rJ:~
chukan
rep
F,,9
Previous Page Next Page