Index
Abel, Elizabeth, 8
Ai Siqi, 260
Ai Wu, 139
AU-China Women's Federation, 36, 37,
38n,49,57, 194-96, 198
Avery, Martha, 301-2
Bai Wei, 126
Bakhtin, Mikhail, 262
Barlow, Tani, 1-12,36, 38n, 52n, 58n, 261,
303
Beauvoir, Simone de, 193
Bei Dao, 137
Bing Xin, 59, 64-66, 68-70, 215, 291
Bo Yang, 258
Bronte, Charlotte, 172
Bronte, Jane, 172-73
Brown, Carolyn T., 3, 5-6, 11, 12,74-89,
303
Cai Yingjun, 272, 284-85
Can Xue, 10, 238-65
Chan, Ching-kiu Stephen, 1,4,10,12,13-
32,303
Chang, Eileen.
~
Zhang Ailing
Chang, Sung-sheng Yvonne, 3, 9, 10, 12,
215-37,303
Chekhov, Anton, 42, 43
Chen Rong, 294-95
Chen Shimei, 195
Chen Yu-shih, 8, 9,10,11,12,151-58,179,
303
Chen Xiaomei, 7
Cheng Naishan, 299-301
Chow, Rey, 6, 10,11,12,90-105,303
Chu Anping, 205
Cohen, Paul, 262-63
Colonial modernity, 2n, 4n, 5n, 81-83
Croll, Elizabeth, 70n
Curie, Marie, 170
Dai Houying, 181,200
Dai Jinhua, 7, 34
DaiQing,9, 11,40,159,160,168-69,191-
206,294-95
Darwin, Charles, 211
Dean, Britten, 301
Decker, Margaret H., 290-302, 303
De Lauretis, Teresa, 127
Delmar, Rosalind, 267
Deng Xiaoping, 302
Ding Ling, 1-3, 5,13,39,41,45-47,50-53,
56,59,64,66-70,122-23,126,219,292-
93
Ding Ning, 293-94
Dostoyevsky, Fyodor, 257, 262
Dream of
the
Red Chamber, 79
Fanon, Frantz, 260
Fen Xiaoyu, 200
Feng Mu, 214
Flaubert, Gustav, 45
Freud, Sigmund, 86-87, 241-47, 250, 273,
274
Fulian.
~
All-China Women's Federa-
tion.
Gao Xiaosheng, 151-52
Gilbert, Sandra, 8, 143
Gu Cheng, 137
Gubar, Susan, 8, 138, 141
Gunn, Giles, 264
Guo Moruo, 71
Hardy, Thomas, 211
Hawkes, David, 255
Hegel, G. W. F., 260, 264
Henry, 0., 228
Holoch, Donald, 103
Hu Yunyi, 60-61, 62, 63
Huang Ying, 65
Huiqun, 60, 61, 63
Humm, Maggie, 286
Hung, Eva, 301
Ibsen, Henrik, 74-75
Previous Page Next Page