a-pô 阿婆
ba da chuanranbing 八大傳染病
Baihua 百花
baisituo 百斯脫
banlangen 板籃根
baojia (hokō) 保甲
Baoshan 寶山
baowei 保衛
bingqi 病氣
biyi 避疫
Buyun 步雲
Caopu 曹普
chaihu 柴胡
Changchun 長春
Changhua 昌化
Changling 長嶺
changshan 常山
Changshu 常熟
changzhi fusi 腸窒扶斯
Cheng Wuji 成無己
Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi)
蔣介石
chili 赤痢
chong
chuanran xing 傳染性
chuanran xitong tu 傳染系統圖
chuanranbing 傳染病
chuanshi 傳屍
chuanzhu 傳注
dafeng lai 大風癩
Dagong Bao 大公報
Dai-tō-a Kyōeikenhe 大東亞共榮圈
Dalian/Dairen 大連
dao mazi 倒馬子
dayi 大疫
Deng Kunhe 鄧坤和
Denzenbyō Kenkyusho 傳染病研
究所
difang zizhi 地方自治
diqi 地氣
Dongfang zazhi 東方雜誌
Dong Xiaoping 董小平
Dongzha 東柵
Duan Xianzeng 段獻增
duzhuo 度著
eisei (weisheng) 衛生
fangtu zhi qi 方土之氣
fangyi 防疫
fazhen zhifusi 發疹窒扶斯
feidianxing feiyan 非典型肺炎
feilao 肺癆
feiyong 肥壅
fenchang 糞廠
Feng Heling 馮鶴齡
fengshui 風水
fengtubing 風土病
Glossary
Previous Page Next Page