Bibliography
Primary Sources
archives
Nihon Mingeikan archive, Tokyo
Sekisetsu chih¯ o osanson kenky¯ u shiry¯ o kan (Snowfall Region Farm and Mountain
Village Research Archive), Shinjo, Yamagata
films
Ry¯ uky¯ u no f¯ubutsu
Ry¯ uky¯ u no mingei
periodicals
Atorie (1924–1941)
Bi no kuni (1925–1941)
Fujin gah¯ o (1905–1944, 1944–)
Fujin oron (1916–)
Gekkan mingei (1939–1944, 1947; renamed Mingei in January 1942)
Hanky¯ u bijutsu (1937–1941)
Hokushi (1939–1943)
utaku (1916–1943)
utaku to teien (1934–1939)
ogei (1931–1943, 1947–1948)
ogei nyuusu (1932–1974)
Mingei tech¯ o (1958–1982)
Mitsukoshi (1938–1943)
Mokujiki Sh¯ onin no kenky¯ u (1924)
Nihon shumi (1925)
Previous Page Next Page