Aba zhou zhi
阿坝州志
Alai
阿来
Aliwa
阿里哇
Awa
阿瓦
bai hua
白话
Bai Ye
白烨
baogao wenxue
报告文学
Batang
巴塘
biming
笔名
Bön

Chongqing
重庆
Ci Duo
次多
Da Dan Zeng
大旦曾
Dangba
党坝
Danzhen Gongbu
丹真共布
Danzhu Angben
丹珠昂奔
daohua qun fan
导化群番
da zhi ruo yu
大智若愚
Dejicuo
德吉措
Deng Xiaoping
邓小平
Duoji Cailang
多吉才郎
Duojie Qunzeng
多杰群增
fandui ziyou zhuyi
反对自由主义
Gao Ping
高平
Gao Xingjian
高行健
Geng Yufang
耿予方
Gesang hua
格桑花
Gesang Meiduo
格桑梅朵
Geseng Duojie
格僧多杰
Gongbu Zhaxi
工布扎西
Gongga shan
贡嘎山
Guangming Ribao
光明日报
guojia
国家
guwei jinyong,
古为今用
yangwei zhongyong
洋为中用
Gyakar (Ch. Jiage)
迦格
Gyanak (Ch. Jiana)
迦那
hongjun
红军
Hu Yaobang
胡耀邦
Jiamu chawarong
嘉木察瓦绒
Jiangbian Jiacuo
降边嘉措
Jiangpu
江瀑
Jiarong
嘉绒

(Tib. Rgyal rong)
Jiefangjun
解放军
Jin Zhiguo
金志国
Kangding
康定
Lanzhou
兰州
lao Xizang
老西藏
Lha Shopa
拉雪巴
(Ch. La Xueba)
Liemei Pingcuo
列美平措
Li Jiajun
李佳俊
Li Tuo
李陀
Li Zhaozheng
李肇正
Lu Xun
鲁迅
Ma Bufang
马步芳
Ma Buqing
马步清
Maichi (Ch. Maiqi)
麦其
Ma Jian
马建
Ma Lihua
马丽华
Mao wenti
毛文体
Ma Qi
马麒
Meizhuo
梅卓
menglong shi
朦胧诗
minjian wenxue
民间文学
Appendix 2:
Glossary of Chinese Terms
Previous Page Next Page