Bibliography
chinese-Language Sources
“Aba Zangzu zizhizhou gaikuang” bianxiezu, comps. Aba Zangzu zizhizhou gaikuang
[A brief survey of the Aba Tibetan Autonomous Prefecture]. Chengdu: Sichuan
minzu chubanshe, 1985.
Alai. Chen’ai luoding [The dust settles]. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 1998.
———. Dadi de jieti [Terraces of the earth]. Kunming: Yunnan renmin chubanshe,
2000.
Bai Ye. “Bailuyuan, Chen’ai luoding ji qita: Dangqian xiaoshuo chuangzuo dawenlu”
[White Deer Plain, The Dust Settles, and others: Recent fictional writings Q&A]. Zhong
shan [Mount Zhong] 1 (1999), 200–204.
Caiwang Naoru and Wangxiu Caidan, eds. Zangzu dangdai shiren shixuan [Poetic an-
thology of contemporary Tibetan poets]. Xining: Qinghai renmin chubanshe,
1997.
Chang Xiwu. “Guomindang zai Lasa ban xue jianjie” [A brief introduction to the
establishment of a school in Lhasa by the Guomindang]. Xizang wenshi ziliao xuanji
[Selected materials in History and Literature or Tibet] 5, 85–92. Beijing: Xizang
zizhiqu zhengxie wenshi ziliao yanjiu weiyuanhui, 1985.
Chen, Kuiyuan. “Zai zhuanti yinyuehui ’Huigui song’ chuangzuo zongjie biaozhang
dahui de jianghua” [Speech at the meeting for summarizing and commenting
on the creation of the thematic concert “Praising the return”]. Xizang ribao [Tibet
daily], 16 July 1997.
Ci Duo. “Yuelun zangzu wenxue he wenxue fanyi” [On Tibetan literature and liter-
ary translation]. Zangyuwen wenzuo [Writings on Tibetan language and literature]
1 (1994).
———. “Zangwen chuangzuo ji fanyi” [Composing and translating into Tibetan].
Xueyu wenhua [Snow Land culture], winter 1990, 29–30.
Danzhu Angben. Zangzu wenhua fazhan shi [History of the development of Tibetan cul-
ture]. Lanzhou: Gansu jiaoyu chubanshe, 2001.
Dejicuo. Gezhe wuhui [The singer does not regret]. Beijing: Minzu chubanshe, 2000.
Duozhi Ge. Xin ganjue / Tshor snang gsar ba [New feelings]. Lanzhou: Gansu minzu
chubanshe, 1995.
Du Yongbin. 20 shiji Xizang qiseng: renwenzhuyi xianqu Gengdun Qunpei dashi pingzhuan.
Previous Page Next Page