STAGE PLAYS
Beijing Pretenders [Beijing daye]. Playwright: Zhong Jieying. Premiered by
bpat in 1995, dir. Ren Ming. Live performance viewed by the author in
1995. Video cd. Beijing: Beijing Pujiao Yinxiang Chubanshe, 1997.
Bird Men [Niaoren]. Playwright: Guo Shixing. Premiered by bpat in 1993, dir.
Lin Zhaohua. Live performance viewed by the author in 1995. Video cd.
Beijing: Beijing Dianshi Yishu Zhongxin Yinxiang Chubanshe, 1997.
Chess Men [Qiren]. Playwright: Guo Shixing. Premiered by the China Experi-
mental Theater in 1995, dir. Lin Zhaohua. dvd. Beijing: Beijing Wenhua
Yishu Yinxiang Chubanshe, 2004.
A Courtyard with a Backyard [Dai houyuan de siheyuan’r]. Playwright: Zheng
Xiaonong. Premiered by the China Youth Theater in 1985, dir. Zhou
Guozhi. Video cd. Beijing: Beijing Weixiang Yinxiang Chubanshe, 2000.
Dragon Whisker Creek [Longxugou]. Playwright: Lao She. Premiered by bpat
in 1951, dir. Jiao Juyin.
Fang Zhenzhu. Playwright: Lao She. Premiered by the China Youth Art The-
ater in 1951, dir. Shi Yu.
Fish Men [Yuren]. Playwright: Guo Shixing. Premiered by bpat in 1989, dir.
Lin Zhaohua and Ren Ming. Video cd. Beijing: Beijing Dianshi Yishu
Zhongxin Yinxiang Chubanshe, 1999.
Forsaken Alley [Gala’r Hutong]. Playwright: Lan Yinhai. Premiered by bpat in
1993, dir. Gu Wei. Video cd. Beijing: Beijing Dianshi Yishu Zhongxin
Yinxiang Chubanshe, 1997.
Goldfish Ponds [ Jinyuchi]. Playwright: Wang Zhi’an. Premiered by bpat in
2001, dir. Ren Ming. Live performance viewed by the author in 2001.
Guan Hanqing. Playwright: Tian Han. Premiered by bpat in 1958, dir. Jiao
Juyin and Ouyang Shanzun.
Invisible Cities [Kanbujian de chengshi]. Choreographer: Li Haining/Helen
Lai. Premiered by the City Contemporary Dance Company of Hong Kong
in 1992. Performed by Cloud Gate Dance Theater in 1994. Live perfor-
mance viewed by the author in 1994.
Look Who’s Cross-Talking Tonight [Zhei ye, shei lai shuo xiangsheng]. Premiered
by the Performance Workshop in 1989, dir. Lai Shengchuan/Stan Lai.
dvd. Taipei: Performance Workshop, c. 2000.
Previous Page Next Page