G L O S S A R Y O F C H I N E S E
N A M E S , P L A C E S A N D T E R M
Names
Bai Ziming
白子明
Fu Zhong

Bo Yibo
薄一波
Gao Gang

Chen Changhao
陈昌浩
Gao Kelin
高克
Chen Duxiu
陈独秀
Gu Bo

Chen Gongbo
陈公博
Gu Shunzhang
顾顺
Chen Guofu
陈果夫
Gu Zuolin
顾作
Chen Lida
陈立达
Guan Xiangying
关向
Chen Lifu
陈立夫
Guo Hongtao
郭洪
Chen Long
陈龙
Hai Jingzhou
海景
Chen Mingren
陈明仁
He Long

Chen Pengnian
陈彭年
Hu Di

Chen Pixian
陈丕显
Hu Feng

Chen Tianfang
陈天放
Hu Gongmian
胡公
Chen Yi
陈毅
Hu Jian

Cheng Cheng
程诚
Hu Junhe
胡均
Cheng Qian
程潜
Hu Zongnan
胡宗
Cheng Shicai
程世才
Hua Guofeng
华国
Dai Jiying
戴季英
Huang Gonglüe
黄公
Deng Fa
邓发
Jiang Jieshi
Deng Xiaoping
邓小平
(Chiang
Di Fei
狄飞
Kei-Shek)
蒋介
Ding Ling
丁玲
Jiang Qing

Dong Biwu
董必武
Jiang Zemin
江泽
Du Liqing
杜里卿
Jin Wanbang
金万
Duan Dechang
段德昌
Kang Sheng

Dun Liangbi
段良弼
Lei Feng

Fan Dawei
樊大畏
Li Baifang
李白
Fang Zhimin
方志敏
Li Chuli
李楚
Fu Bocui
傅柏翠
Li Dazhao
李大
Tseng
2005.5.25
07:22
7309
Dutton
/
POLICING
CHINESE
POLI
Previous Page Next Page