Selected Bibliography
AlSayyad, Nezar, ed. Forms of Dominance: On the Architecture and Urbanism of the
Colonial Enterprise. Aldershot, Eng.: Avebury, 1992.
Anderson, Benedict. Imagined Communities. Rev. ed. 1983; London: Verso, 1991.
Anderson, Perry. ‘‘The Asiatic Mode of Production.’’ In Lineages of the Absolutist State
(London: Verso, 1974). 462–549.
An-đơ-rê-ép (N. D. Anduriev). ‘‘Vấn đề bình thường hóa cách phát âm tiếng Việt
Nam.’’ VSÐ 18 (June 1956): 29–37.
An Khê. ‘‘Quốc tuý Văn minh.’’ Tạp chí Nam phong 78 (December 1932): 453–58.
An Thu. ‘‘The Zao Are Coming Down to the Lowlands.’’ VNS 15 (1968): 175–87.
Arendt, Hannah. On Revolution. New York: Viking, 1965.
Arvon, Henri. Marxist Esthetics. Trans. Helen Lane. Ithaca: Cornell University Press,
1973.
Aymonier, Émile. ‘‘L’Enseignement en Indo-Chine.’’ Le Temps 17 October (1889): 1.
Bạch Hào. ‘‘Cuộc khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn qua một ít bức thư của người
ngoại quốc đã Việt Nam đương thời.’’ VSÐ 14 (February 1956): 69–74.
Bakhtin, Mikhail. TheDialogicImagination. Ed. Michael Holquist.Trans. Caryl Emer-
son and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981.
Ban biên tập. ‘‘Tổng kết cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc của Tập san Nghiên cứu lịch
sử.’’ NCLS 25 (April 1961): 1–13.
‘‘Bản dự thảo điều lệ Hội những người công tác sử học Việt Nam.’’ NCLS 79 (October
1965): 63.
Ban nghiên cứu Văn Sử Ðịa (bncvsð). ‘‘Âm mưu cản bước tiến của lịch sử nhất định
sẽ bị nghiến nát.’’ VSÐ 19 (July 1956): 1–4.
. ‘‘Cách mạng tháng Tám công tác nghiên cứu lịch sử.’’ VSÐ 43 (August
1958): 1–2.
. ‘‘Cách mạng tháng Tám vấn đề ruộng đất.’’ VSÐ 2 (n.d.): 3–8.
. ‘‘Ðảng Lao động Việt Nam, Ðảng khoa học.’’ VSÐ 15 (March 1956): 1–9.
. ‘‘Ðể chuẩn bị tiến lên một giai đoàn mới—Tổng quết công tác Ban nghiên
cứu Văn Sử Ðịa từ ngày thành lập đến nay.’’ VSÐ 48 (January 1959): 1–10.
Previous Page Next Page