BIBLIOGRAPHY
Ai Wu. Bailian cheng’gang [Steeled and tempered]. New ed. Beijing: Renmin Wenxue
Chubanshe, 1983.
———. [Comrade Ai Wu’s letters to Comrade Huang Zuliang on Bailian cheng’gang]. In
Ai Wu, Bailian Cheng’gang [Steeled and tempered]. New ed. Beijing: Renmin Wenxue
Chubanshe, 1983.
An Ziwen. “Peiyang geming jiebanren shi dang de yixiang zhanlue renwu” [Fostering
revolutionary successors is a strategic task for the Party]. Hongqi [Red flag], no. 17
and 18 (1964): 1– 13.
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism. London: Verso, 1983.
“Anshan shiwei guanyu gongye zhanxianshang de jishu geming he jishu geming yun-
dong kaizhan qingkuang de baogao” [Report of the Anshan City Committee re-
garding the beginning of the movement for technological reform and technological
revolution].
Arendt, Hannah. On Revolution. New York: Penguin, 1990.
Ba Jin. Jia [Family]. Shanghai: Shanghai Kaiming Shudian, 1933.
———. Preface to Shanghai shinian wenxue xuanji: Duanpian xiaoshuo xuan 1949– 1959
[Selected literary works from ten years in Shanghai: Short stories, 1949– 1959]. Shang-
hai: Shanghai Wenyi Chubanshe, 1959.
Badiou, Alain. “The Communist Hypothesis.” New Left Review 49 (January– February
2008): 29– 42.
Bai Wei. Kenhuang qu [Reclaiming wasteland]. 2 vo1s. Beijing: Zuojia Chubanshe, 1963.
Previous Page Next Page