Filmo graphy
Films of the 1930s
Mr. and Mrs. Swordplay (Chanbara fufu), 1930, 21 mins., Shochiku.
Pure Love ( Junjo), 1930, 45 mins., Shochiku.
A Record of Shameless Newlyweds (Oshikiri shinkonki), 1930, 37 mins., Shochiku.
Hard Times (Fukeiki jidai), 1930, 26 min., Shochiku.
Love Is Strength (Ai wa chikara da), 1930, 65 mins., Shochiku.
Now Don’t Get Excited (Ne kofun shicha iya yo), 1931, 15 mins., Shochiku.
Screams from the Second Floor (Nikai no himei), 1931, 30 mins., Shochiku.
Flunky, Work Hard, aka Little Man, Do Your Best (Koshiben ganbare), 1931, 28 mins.,
Shochiku.
Fickleness Gets on the Train (Uwaki wa kisha ni notte), 1931, 32 mins., Shochiku.
The Strength of a Mustache (Hige no chikara), 1931, 32 mins., Shochiku.
Under the Neighbour’s Roof (Tonari no yane no shita), 1931, 34 mins., Shochiku.
Ladies, Be Careful of Your Sleeves (Onna wa tamoto wo goyojin), 1932, 28 mins., Sho-
chiku.
Crying to the Blue Sky (Aozora ni naku), 1932, 53 mins., Shochiku.
Be Great! (Eraku nare), 1932, 39 mins., Shochiku.
Moth-Eaten Spring (Mushibameru haru), 1932, 103 mins., Shochiku.
Chocolate Girl (Chokoreto garu), 1932, 56 mins., Shochiku.
Not Blood Relations, aka The Stepchild (Nasanu naka), 1932, 78 mins., Shochiku.
Tokyo’s Candy-Coated Landscape (Kashi no aru Tokyo fukei), 1933, length unknown,
studio unknown.
Apart from You, aka Farewell to You (Kimi to wakarete), 1933, 60 mins., Shochiku.
Previous Page Next Page