Appendix A. Kānepuʻu Selected Bibliography
Note: “Ka, “ke,” “nā,” and “he” are articles, and “e,” “i,” and “ua” are verb markers; these
have thus been ignored in alphabetizing the bibliography entries.
J. H. K. [J. H. Kānepuʻu]. “Makaikai ia Kauai.” Ka Nupepa Kuokoa, 2, 9, and 16
September 1871.
—. “Ka Moeuhane a Moi.” Ka Hae Hawaii, 19 September 1860, 106.
—. “He Wahi Moolelo No Kaohele.” Ka Elele Poakolu, 9 February 1881, 3.
Kanepuu, Joseph H. “Ahe! He Nupepa Hou ka!!” Ko Hawaii Pae Aina, 2 Febru-
ary 1878, 1.
—. “Ke Ano o ka Wa Ui o ke Kanaka a me na Mea a Pau e Hiki mai ana ia Ia
mahope Ona.” Ka Hae Hawaii, 15, 22, and 29 October; 5 November 1856.
—. “Ke Awawa o Palolo.” Ke Au Okoa, 17 September 1866, 3.
—. “Ke Emi ana o na Kanaka.” Ka Hoku o ka Pakipika, 1 May 1862, 2.
—. “Ka Hana Kupono e Ao aku ai na Makua i ka Lakou Poe Keiki.” Ka Hae
Hawaii, 24, 31 December 1856; 14, 21 January 1857.
—. “Ka Helu Hawaii.” Ke Au Okoa, 21 January 1867, 3.
—. “Na Hoalohaloha i ka Pokii Benj. W. K. Kawainui.” Ko Hawaii Pae Aina, 11
July 1885, 4.
—. “Ka Honua Nei: A me na Mea a Pau maluna iho.” Ka Lahui Hawaii, 21
June–13 December 1877.
—. “Ka Iniki Poaeae a R. P. Kanealii i Hapala mai nei, e Kuhi ana Paha he Pau
Loa ke Kamaa i ka Palakiia.” Ke Au Okoa, 30 April 1866, 2.
—. “Kaahele ma Molokai.” Ke Au Okoa. 5 and 26 September, 17 October, 1867.
—. “Ke Kumukanawai, a me na Kanawai.” Ke Au Okoa 10 December 1866, 1.
—. “Ka La Ho[i]hoi Ea o ke Aupuni Hawaii.” Ke Au Okoa, 24 July 1865, 3.
—. “Ka Makahiki 1864 ma Hawaii Nei.” Ka Nupepa Kuokoa, 12 January 1865, 1.
—. “E Malama i ka Nupepa.” Ka Hae Hawaii, 1 October 1856, 122.
—. “Mea Minamina i Pau Ole i ka Hoolahaia mai e A. Bihopa.” Ka Hoku o ka
Pakipika, 21 November 1861, 4.
—. “He Mele no ke Kauo ana i na Waa o Kana ia Kauwelieli ma.” Ka Hae Hawaii,
9 May 1860, 26.
Previous Page Next Page