Appendix B. Poepoe Selected Bibliography
Note: “Ka, “ke,” “nā,” and “he” are articles, and “e,” “i,” and “ua” are verb markers; these
have thus been ignored in alphabetizing the bibliography entries.
Achi, William C., C. L. Hopkins, John Lot Kaulukou, and Joseph M. Poepoe. “Ke Ola
ame ka Palekana o ka Lahui Hawaii.” Ka Nupepa Kuokoa, 12 February 1897, 2.
Mokuohai, J. P. “Ke Kumu o ka Hoohui Aina.” Kuokoa Home Rula, 12 June–3 July
1908.
Poepoe, Joseph M. Ke Alakai o ke Kanaka Hawaii: He Buke no na Olelo Hooholo o ka
Aha Kiekie i Kuhikuhiia ma ka Buke Kanawai Kivila Hou i Hooponoponoia ai e ka
Hon. L. McCully a me Kekahi Mau Olelo Hooholo e ae he Nui; Na Rula Aha Hookolo-
kolo o Ko Hawaii Pae Aina i Hooponopono Hou ia; a me na Hoakaka Kanawai i
Kakau Mua ia e ka Hon. A. Francis Judd, Lunakanawai Kiekie a Kaulike o ke Aupuni a
i Hooponopono ia a Hoomahuahua Hou ia Hoi. Honolulu: Hawaiian Gazette, 1891.
—. “Ke Alakai Koho Balota.” Ka Nupepa Kuokoa, 14 and 28 September 1900, 2.
—. “Ka Haiolelo Akea imua o ka Lahui Hawaii: Ke Kumu o na Paeaina ma
Hawaii Nei.” Ka Nupepa Kuokoa, 3 April 1896, 2.
—. “The Hawaiian Astronomy.” Kuokoa Home Rula, 2 April–4 June 1909.
—. “He Hoakaka Aku.” Ka Na’i Aupuni, 18 December 1905, 2.
—. “E Hoomaopopo ka Lehulehu.” Hawaii Holomua, 1 February 1893, 4.
—. “Joseph Mokuohai Poepoe.” Ke Aloha Aina, 26 October 1912, 1.
—. “Na Kumuhana a ka Moho Lunamakaainana Kuokoa.” Ka Nupepa Kuokoa, 26
October 1900, 1.
—. “Ka Moolelo Hawaii Kahiko.” Ka Na’i Aupuni, 1 February–29
November 1906.
—. “Ka Moolelo Kaao o Hiiaka- i-ka-Poli-o-Pele.” Kuokoa Home Rula, 10
January 1908–20 January 1911.
. “He Moolelo Kaao no ke Keiki Alii Otto! Ka Naita Opio o Geremania.” Ko
Hawaii Pae Aina, 17 January 1880–23 October 1880.
, trans. “He Moolelo Kaao no ka Naita Rokekila Hinedu! Ke Koa Pukani o na
Au Pouliuli.” Hoku o ke Kai, December 1883– June 1884.
Previous Page Next Page