bibliography
Primary sources
newspapers
Akahata. Tokyo, 1933.
Fukuoka Nichi Nichi Shimbun. Fukuoka, 1917.
Kawaboku Shinp�. (Publication origin unavailable), 1917.
Hokkaido-ho. Hokkaido, 1917.
Keij� Nipp�. Seoul, 1917–28.
Kobe Mata Shin Nipp�. Kobe, 1932.
Kobe Shimbun. Kobe, 1931–32.
Kobe Shin Nipp�. Kobe, 1930–32.
Mansh� Nichi Nichi Shimbun. (Publication origin unavailable), 1917.
Meiji-Taisho-Sh�wa Shimbun Kenkyukai. Shimbun Sh�sei Taish�-hen Nenshi: Taish�15nend�
han [Newspaper Collections from the Taisho Period: 1926]. Tokyo: Meiji-Taisho-
Sh�wa Shimbun Kenky�kai, 1983.
Minsh� Jih�. Tokyo, 1936.
Musansha Shimbun. Tokyo, 1926–29.
Osaka Asahi Shimbun. Osaka, 1918–32.
Osaka Mainichi Shimbun. Osaka, 1917–33.
Taish� Nichi Nichi Shimbun. Tokyo, 1920.
Yamanashi Nichi Nichi Shimbun. Yamanashi, 1926–31.
journals and articles in journals
Akiyama, Fusuke. “Ch�senjin r�d�sha to shitsugy� mondai” [Korean Workers and the
Problem of Unemployment]. Shakai Seisaku Jih�. Tokyo: December 1929.
Choi, Un-kyo. “Zai-Nihon Ch�sen R�d� Und� no saikin no Hatten” [Recent Develop-
ments in Korean Labor Movements in Japan]. R�d�sha (September 1927): 41–49.
Ch�sen Ih�. Seoul, 1917.
Ch�sen Shis� Tsushin [Bulletin of Korean Thought]. Seoul, 1927.
Daishin’in Keiji Hanreish� 1, no. 11. Tokyo, 1932.
Daishin Minji Hanreish� 2, no. 12. Tokyo, 1933.
Previous Page Next Page